Ankara Bakanlıklar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  / Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara / Ankara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Adres: Emek Mah.  Hakkı Turayiç Cad.  No:5, 06500 Emek – Çankaya/Ankara, Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Telefon: +90 312 2031000  Numarayı Tıklayarak Arama Yapabilirsiniz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çağrı Merkezi: 4442407

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kep Adresi: [email protected]

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Görevleri

ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 3348

Kabul Tarihi: 09/04/1987

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve sayısı: 17/04/1987-19434

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Görev, Teşkilat

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, ülkenin ulaştırma ve haberleşme sistem ve hizmetlerinin ülkenin ihtiyaçlarına uygun olarak tesisi ve geliştirilmesi için Ulaştırma Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

Görev

Madde 2 – Ulaştırma Bakanlığının görevleri şunlardır:

 1. a) Ulaştırma ve Haberleşme iş ve hizmetlerinin, karayolu yapımı ve teçhizatı ile ilgili hususlar hariç ve Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükümleri saklı kalmak üzere teknik, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara, kamu yararına ve milli güvenlik amaçlarına uygun olarak kurulmasını, geliştirilmesini ve bu hizmetlerin birbirini tamamlayıcı şekilde yürütülmesini sağlayacak esasları tespit etmek, Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve (*) uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
 2. b) Ulaştırma ve haberleşme talep ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve planlamak,
 3. c) Ulaştırma ve haberleşme sistemlerinin düzenlenmesi, hava ve (…) (**) taşıma araçlarının teknik nitelikleriyle, bunlarda çalışanların yeterlilik şartlarının belirtilmesi hususlarında temel prensip ve politikayı tespit etmek; bu konularda koordinasyonu sağlamak,
 4. d) Ulaştırma ve haberleşme işlerinde Karayolları Trafik Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere kamu düzenini, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tedbirler almak, aldırtmak ve uygulanmasını takip etmek ve denetlemek,
 5. e) Devletin ulaştırma ve haberleşme hedef ve politikalarının tespiti ve uygulanması amacıyla gerekli araştırmaları yapmak ve yaptırmak,
 6. f) Bakanlıkla ilgili kuruluşların amaçları ve özel kanunları gereğince ve kendilerine verilen hizmetleri yerine getirmelerini sağlamak,
 7. g) Ulaştırma ve Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla(***), Haberleşme hizmetleri karşılığında alınacak ücretleri ilgili kanunlar hükümleri dahilinde hizmetin niteliğine ve ülkenin ekonomik şartlarına göre düzenlemek, uygulanacak ücret tarifelerinden lüzum görülenleri onaylamak ve bunların uygulanmasını takip etmek,
 8. h) Ulaştırma, Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla(***), haberleşme ve telsiz işletmeciliği, acenta ve komisyonculuğu yapan veya yapacak olan gerçek ve tüzelkişilerin yeterlik şartlarını ve hizmet esaslarını tespit etmek ve tarifesine göre alınacak ücret karşılığında izin belgelerini vermek,
 9. i) Yabancı ülkelerin ilgili kuruluşlarıyla ulaştırma ve haberleşme ilişkilerini 05/05/1969 tarih ve 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak üzere düzenlemek ve yapılacak anlaşma ve andlaşmaları uygulamak,
 10. j) (Ek bent: 27/01/2000 – 4502 S.K./19. md.) Doğal afetler ve olağanüstü haller sırasında ve sonrasında oluşan aşırı haberleşme trafiği nedeniyle santrallerin hizmet dışı kalmasının önlenmesini, haberleşme trafiğinin düzene sokulmasını ve afet haberleşmesine öncelik tanınmasını teminen, işletmecilerin kendi haberleşme sistemlerinde yapmaları gereken düzenlemelere ilişkin usul ve esasları belirlemek,
 11. k) Yukarıdaki görevleri olağanüstü hal ve savaşta da 697 sayılı Kanun hükümleri dahilinde yürütmek.(****)

NOT : (*) Bu bende, 27/01/2000 tarih ve 4502 sayılı kanunun 19. maddesi gereği, “uygulanmasını takip etmek ve denetlemek” ibaresinden önce gelmek üzere, “Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla ve” ibaresi eklenmiştir.

(**) Bu bentte yeralan,”hava”ibaresinden sonra gelen “ve deniz” ibaresi, 10/08/1993 tarih ve 491 sayılı KHK’nin 27 nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

(***)  Bu bentlere, 27/01/2000 tarih ve 4502 sayılı kanunun 19. maddesi gereği, “haberleşme” ibaresinden önce gelmek üzere “Telekomünikasyon Kurumunun görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla” ibaresi eklenmiştir.

(****)  27/01/2000 tarih ve 4502 sayılı kanunun 19. maddesi gereği, maddeye yeni (j) bendi eklenmiş, mevcut (j) bendi (k) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AnkaraAnkara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adres ve telefon bilgileri yukarıdaki gibidir. Eğer yukarıda yer alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara , Ankara Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı adres iletişim bilgilerinde bir hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu